základní škola Praha – Kolovraty

29 Prosinec

Provoz školy od 4.1.2021

1.Vyučování

Od  4.1.2021 postupujeme podle PES 5, tzn., že je povolena osobní přítomnost žáků pouze 1. a 2. ročníků.

Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem dle rozvrhů hodin pro distanční výuku.

Výuka žáků 1. a 2. ročníků bude probíhat dle rozvrhu hodin pro běžnou výuku s tím, že místo zpěvu a pohybových aktivit budou zařazeny náhradní činnosti. Pobyt ve třídách bude dle možností prokládán pobytem venku.
Všechny třídy budou ve své budove K Poště, 2.A ve vile.

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.  V této souvislosti je potřeba, aby rodiče děti vybavili alespoň dvěma rouškami na den a igelitovým sáčkem na použité roušky.

Škola zajistí po dobu celého pobytu žáku ve škole pravidelné větrání a prostředky na dezinfekci rukou.

Přestávky budou nastaveny tak, aby se žáci z různých tříd neshlukovali.

Potvrzení o bezinfekčnosti škola nevyžaduje. Spoléháme na zodpovědný přístup rodičů.

Školní družina

Školní družina bude pro žáky 1. a 2. tříd v provozu v běžném režimu. Ranní družina bude zajištěna od 7.00 hod v omezeném režimu – žáci budou ve svých učebnách a na chodbě bude zajištěn dozor.

Školní jídelna

Školní jídelna je v provozu v plném režimu.

Vydávání jídel probíhá v tomto režimu:

  • žáci 1. a 2. ročníků budou jídlo konzumovat v jídelně. Škola zajistí, aby nedocházelo ke kumulaci většího počtu žáků a míchání žáků z různých tříd
  • žáci 3. až 6. ročníků a cizí strávníci si mohou oběd vyzvednout do jídlonosičů a zkonzumují si jej doma
  • žáci 3. ročníků si mohou obědy vyzvedávat v časech od 11.00 do 12.00

Pokud zákonní zástupci žáků na distančním vzdělávání nemají o vyzvedávání obědů zájem, je nutné, aby obědy dětem odhlásili. Jídelna sama obědy automaticky neodhlašuje.

Ostatní:

Pokud se žák 1. či 2. ročníku nemůže z nějakého důvodu dlouhodobě účastnit výuky, dohodne zákonný zástupce s třídním učitelem náhradní formu zadávání a plnění úkolů na přechodnou dobu.

Pro případ výskytu onemocnění Covid-19 platí pravidla popsaná v Manuálu MŠMT (https://www.msmt.cz/msmt-vydalo-aktualizovany-manual). Tato pravidla jsou popsaná na webových stránkách školy v záložce COVID-19.

 

Děkujeme za spolupráci.

23 Prosinec

Notebooky k zapůjčení

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že od 4.1.2021 je opět nařízena distanční výuka u žáků 3. a vyšších tříd ZŠ, můžete si zažádat o zápůjčku notebooku pro Vaše dítě. Své požadavky pište paní Janě Vlkové na adresu jvlkova@zskolovraty.cz. Budeme Vás informovat o termínu předání.

Přejeme pohodové svátky.

14 Prosinec

Mimořádné volno 21. a 22. 12. 2020

Vážení rodiče, pondělí 21. 12. a úterý 22. 12. 2020 byly rozhodnutím ministra školství, mládeže a tělovýchovy vyhlášeny jako dny boje proti covidu. O tyto dva dny se prodlouží volno, které souvisí s vánočními svátky. Rodiče budou po tyto dva dny moci čerpat ošetřovné. Školní jídelna ani školní družina nebudou pro naše žáky v provozu.

Bližší informace a formulář na ošetřovné zde

9 Prosinec

16.12. od 17.00 webinář pro rodiče: „Virtuální svět“

Vážení rodiče,

ocitli jsme se v době, kdy okolnosti mimořádných opatření přesunuly část našeho života do digitální podoby. Děti trávily díky distanční výuce většinu dne u počítačů či mobilních telefonů a bohužel ne vždy se podařilo zajistit, aby se věnovaly pouze školním povinnostem. Ač nám digitální nástroje přináší řadu vymožeností, nezapomínejme na hrozby.

Zveme Vás na seminář Virtuální svět, ve kterém Vás Ing. Petr Šmíd, DiS (Portus Prachatice z. s.) seznámí se světem moderních technologiích ve vztahu k dětem, nebezpečím sociálních sítí (Instagram, TikTok), používáním smartphonů a hraním počítačových her.

Cílem semináře je propojit „počítačové přistěhovalce“ s mladou internetovou generací – vysvětlit, že „počítačoví domorodci“ nejsou díky technologiím, které rádi používají, odsouzeni k horšímu životu. Dotkneme se problematiky závislosti na virtuálním světě, sociálních sítí, kybersexu, počítačových her a obecně před čím se vyplatí na internetu chránit.

Semináře je vhodný pro všechny rodiče, zejména však pro rodiče žáků 3. až 6. ročníků.

Informace k semináři

Kdy? 16. 12. 2020

Od? 17.00

Kde? na odkazu www.portusplus.cz/stream (ten se bude šířit k posluchačům).

V den vysílání stiskněte červené tlačítko pod textem a v okně, které se zobrazí, stiskněte PLAY.

Pozn. realizátora: Vysílání je určeno pro rodiče, moc se přimlouváme za to, abyste si pro naše vysílání vytvořili určité soukromí, podobně jako jej tvoříte dětem pro distanční výuku (zejména přítomnost dětí – informace, které zazní nejsou určeny pro ně, navíc by mohly působit návodně).

25 Listopad

Provoz základní školy Praha-Kolovraty od 30. 11. 2020

Vyučování

Od 30. 11. 2020 je povolena osobní přítomnost žáků 1. stupně ZŠ a rotační výuka 6. ročníků (vždy jedna třída týden distančně a týden prezenčně). Pro tyto žáky se tedy obnovuje povinná prezenční výuka.

Výuka žáků 1. až 5. ročníků bude probíhat dle rozvrhu hodin pro běžnou výuku s tím, že místo zpěvu a pohybových aktivit budou zařazeny náhradní činnosti. Pobyt ve třídách bude dle možností prokládán pobytem venku.

Výuka žáků 6. ročníků bude probíhat s menšími úpravami dle běžného rozvrhu v týdnu, kdy bude mít třída prezenční výuku a dle rozvrhu pro distanční výuku v týdnu, kdy se bude třída vzdělávat distančně. Hodiny tělesné výchovy budou probíhat v 6. ročnících formou náhradních činností, a to pro celou třídu (nebude se dělit na chlapce a dívky).

Případné přechodné změny rozvrhu budou zveřejněny v záložkách jednotlivých tříd na webových stránkách školy.

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.  V této souvislosti je potřeba, aby rodiče děti vybavili alespoň dvěma rouškami na den a igelitovým sáčkem na použité roušky.

Škola zajistí po dobu celého pobytu žáku ve škole pravidelné větrání a prostředky na dezinfekci rukou.

Příchody do budov, přestávky a odchody z budov budou nastaveny tak, aby se žáci z různých tříd pokud možno neshlukovali.

Vstup do budov bude žákům umožněn od 7. 30 hod. Pokud je to možné, prosíme o načasování příchodu žáků dle ročníků takto.

  • 4. ročník – 7. 30 hod.
  • 5. ročník – 7. 40 hod.
  • 6. ročník – 7. 50 hod.

 

Školní družina

Školní družina bude v provozu v běžném režimu pro žáky 1. až 3. tříd.

Do odvolání škola nemůže zajistit ŠD pro 4. ročníky.

Ranní družina bude v provozu v době od 7. 00, a to pouze pro žáky, kteří jsou do ranní družiny přihlášeni.

 

Školní jídelna

Školní jídelna je v provozu v plném režimu.

Vydávání jídel probíhá v tomto režimu:

Škola zajistí, aby nedocházelo ke kumulaci většího počtu žáků a míchání žáků z různých tříd.

Všichni žáci, kteří budou přítomni ve škole, konzumují oběd v jídelně.

Za účelem dodržení pravidel MZ jsou stanoveny odchody jednotlivých tříd do jídelny, do odvolání nebude možné, aby žáci na oběd chodili sami. Výjimku tvoří žáci, kteří musí na oběd odejít v některých dnech dříve z důvodu výuky v ZUŠ. Tyto výjimky je potřeba nahlásit TU.

Odchody jednotlivých tříd na oběd budou zveřejněny na webových stránkách tříd.

Žáci 6. ročníků, kteří budou v daný týden na distanční výuce, a cizí strávníci si mohou oběd vyzvednout do jídlonosičů a zkonzumují si jej doma.

Výdej oběda do jídlonosičů: 11.00 – 11.30

 

Ostatní:

  • Pokud se žák nemůže z nějakého důvodu dlouhodobě účastnit výuky, dohodne zákonný zástupce s třídním učitelem náhradní formu zadávání a plnění úkolů na přechodnou dobu.

 

 

 

Vážení rodiče, paní učitelky se budou maximálně snažit, aby výše uvedená opatření nebyla pro děti příliš zatěžující.

Děkujeme za spolupráci.

18 Listopad

Vydávání obědů žákům 3. ročníků

Vážení rodiče třeťáků,

vzhledem k tomu, že se první a druhé ročníky od 18. 11. vrátily k prezenční výuce, mohou tyto děti obědvat ve školní jídelně. Aby bylo možné dodržovat všechna nařízení, prosíme Vás o respektování času pro výdej obědů. Žáci 3. ročníků mají vyhrazený čas 11:00-12:00. V tuto dobu jim budou vydány obědy do jídlonosičů. Moc děkujeme za pochopení.