základní škola Praha – Kolovraty

Školní rok 2021/22

Kontakty

Odpovědná osoba školy v oblasti COVID 19: Miluše Doubravová: mdoubravova@zskolovraty.cz, tel. 604186724 (školní COVID linka)

Aktuálně:

Testování ve školách od 22.11.

 • Ostatní informace ZDE

Covid ve školách – Kdo o čem rozhoduje  ZDE

 

STRATEGIE vzdělávání a práce se vzdělávacím obsahem ve školním roce 2021/22 v podmínkách ZŠ Praha – Kolovraty

Priorita 1

Nadále budeme mapovat dosažený pokrok u každého žáka a naplánujeme výuku a její zaměření na doplnění nezbytných znalostí a dovedností ve vybraných předmětech již na podzimní měsíce, aby další výuka nemusela být výrazněji posouvána a upravována.

Využijeme poznatků z výsledků červnových testů žáků 4. a 5. ročníků, ke kterým využíváme testové úlohy umístněné v inspekčním systému elektronického testování InspIS SET a úlohy uvolněné z mezinárodních šetření, které mají výrazný didaktický potenciál a jsou velmi dobře využitelné ve výuce při rozvoji čtenářských, matematických či přírodovědných dovedností žáků. (viz publikace Inspirace pro rozvoj gramotností, Uvolněné úlohy z přírodovědné gramotnosti PISA, Uvolněné úlohy ze čtenářské gramotnosti PIRLS, Uvolněné úlohy TIMSS). Zapojíme se do dobrovolné účasti na procesu ověřování výsledků žáků na úrovni 7. ročníků základních škol, s obsahovým zaměřením na český jazyk, matematiku a anglický jazyk (ČŠI). Ověřování dosahovaných výsledků vzdělávání a sledování vzdělávacího pokroku se cíleně budeme věnovat během celého školního roku.

Priorita 2

Soustředíme pozornost na zlepšení vzdělávacích výsledků různých skupin žáků.

Vytvoříme systém podpory pro žáky, kteří měli nepříznivé podmínky pro distanční vzdělávání, vůbec se ho neúčastnili nebo výrazně zaostávají:

 • Doučování skupinové
 • Doučování individuální
 • Výuka českého jazyka pro cizince

Nastavíme si vzájemnou komunikaci a spolupráci doučujících pedagogů s cílem výuku žáka vhodně diferencovat případně navrhnout postupně doučování tak, aby bylo pro žáka svým obsahem i rozsahem přínosné.

Priorita 3

Budeme nadále zaznamenávat obsahové změny bez nutnosti upravovat ŠVP. Upravíme vzdělávací obsah tak, aby umožňoval efektivní diferenciaci a případně individualizaci výuky, tak aby všichni žáci zvládli minimální rozsah učiva. Při úpravách využijeme zkušeností s distanční výukou, kdy bylo často nutné omezit rozsah probíraného ve prospěch procvičení dovedností. Využijeme získaných zkušeností k obsahovým úpravám učiva, případně předmětové a oborové struktury.

Priorita 4

Soustředíme se na aplikační složku znalostí, stěžejní výstupy v českém jazyce, matematice a cizím jazyce i rozvoj kompetence k učení

 • při vzdělávání se soustředíme především na zabezpečení návaznosti
 • cíleně budeme u žáků rozvíjet kompetence k učení, budeme podporovat zvyšováním vnitřní motivace žáků cestou propojování probíraného učiva s praxí a životem
 • povedeme žáky k tomu, aby uměli aplikovat znalosti a dovednosti získané v profilových předmětech český jazyk, matematika a angličtina v naukových předmětech

Priorita 5

Pro hodnocení ve školním roce 2021/2022 využijeme svých zkušeností s průběžným hodnocením během distanční výuky a také vhodných nástrojů pedagogické diagnostiky plynoucí z dobré znalosti vzdělávacího obsahu a našich didaktických dovedností. Nadále se budeme vzdělávat v oblasti využití efektivní metody formativního hodnocení.

Otevřeme na úrovni školy diskusi o způsobech hodnocení, jejich přínosech a dopadech na vzdělávání žáků.

Priorita 6

Budeme implementovat vyzkoušené prvky digitálního vzdělávání do běžné výuky.

Zaměříme se na zvyšování počítačové gramotnosti žáků a zavádění digitálního vzdělávání a budeme se tak připravovat na úpravy ŠVP v souladu se změnami Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání v oblasti nové informatiky a digitálních kompetencí.

Navážeme digitalizací výuky na dobré zkušenosti z období distančního vzdělávání. Zkušenosti s digitální podporou distanční výuky využijeme při zavádění některých prvků distančního vzdělávání do prezenční výuky. Cílem by měla být individualizovaná podpora rozvoje i zájmu a nadání jednotlivých žáků, možnost doučování distanční formou, ale i podpora v učení pro žáky, kteří budou nepřítomni apod.

Priorita 7

Udržíme kvalitu komunikace s rodiči nastavenou během distanční výuky

 • budeme udržovat a rozvíjet tradičně dobrou komunikaci s rodiči
 • zaměříme se na komunikaci s rodiči ohrožených žáků
 • zkušenosti z distanční výuky využijeme např. při online konzultacích

PRIORITA 8

Provedeme reflexi distanční výuky. Pojmenujeme, co se nám ve škole (třídách) osvědčilo, co se dařilo, co nového jsme se při zvládání této krizové situace naučili a co se ukázalo jako efektivní prostředek pro vzdělávání. Zároveň identifikujeme slabá místa, nezdary a pokusíme se odhalit jejich příčiny.

Pedagogický sbor Základní školy Praha-Kolovraty

 

Informace MŠMT – Provoz škol od 13.9.2021

KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19 u žáka

Varianty:

 • příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy – žák není vpuštěn do budovy školy za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,
 • příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce žáka – škola tuto skutečnost oznámí zákonnému zástupci neprodleně a informuje ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí žáka ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,
 • příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole; žák si neprodleně nasadí ochranu dýchacích cest a je izolován od ostatních přítomných ve škole. Škola současně informuje zákonného zástupce žáka a upozorní na nutnost bezodkladného vyzvednutí žáka ze školy.

Pozn.

 • Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
 • V souladu s doporučením odborné lékařské společnosti je za normální tělesnou teplotu obecně považována hodnota do 37 °C.
 • V případě pouhého podezření na výskyt nákazy covid-19 ve škole škola sama KHS nekontaktuje.
 • Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí potvrzením ošetřujícího lékaře (pediatra, alergologa).

 Školní družina

Pro pobyt žáků ve školní družině platí pravidla popsaná v bodě I.

Úplata za školní družinu

 • Pokud je určitému žákovi nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata za ŠD se hradí.
 • Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření školy, platí, že ve školní družině škola úplatu poměrně poníží podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu.

Školní stravování

 • V rámci možností škola zajistí co nejmenší kontakt různých skupin. Každé skupině (třídě) bude přidělena na celé období školního roku ve školní jídelně sekce stolů. Po odchodu skupiny se všechny stoly dezinfikují.
 • Nebude možný samoobslužný výdej, tj. odebírání příborů z hromadných zásobníků.
 • Vyzvedávat obědy nemohou žáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ale ani zákonní zástupci a třetí osoby, pokud jsou v izolaci nebo karanténě. Rovněž nesmí do prostor školní jídelny vstupovat nemocná osoba.
 • Žáci, kteří se nepodrobí testování a současně se na ně nevztahuje žádná z výjimek, budou povinni při konzumaci stravy a nápojů dodržovat odstup od ostatních osob nejméně 1,5 m

Distanční výuka

Pokud je v důsledku mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy, přechází nepřítomní žáci na distanční výuku po dobu trvání tohoto stavu. Viz § 184a odst. 1 školského zákona. Pravidla distanční výuky jsou stanovena školním řádem – dostupný na webových stránkách školy www.zskolovraty.cz v sekci školní rok – záložka dokumenty ke stažení.

 • V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat nepřítomným žákům vzdělávání distančním způsobem. Škola postupuje obdobně jako při běžné absenci. Dle dohody mezi vyučujícím, chybějícím žákem a jeho zákonným zástupcem bude využíváno ke konzultacím a k předávání učebních materiálů prostředí Google classroom.
 • Obdobně se pak postupuje v případě, kdy dítě či žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku. V takovém případě škola nemůže v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví umožnit dítěti či žákovi osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb.
 • Podmínky omlouvání absence jsou stanoveny školním řádem.

V Praze 27.8.2021

Mgr. Vladimíra Reinerová
ředitelka školy

Zdroj: Manuál MŠMT k provozu škol od 1.9.2021 ZDE

Vyjádření MŠMT k dezinformacím ze dne 30.8.2021 ZDE

Odkazy:

 • Hygienická stanice HMP ZDE
 • Další informace MZd ZDE
 • FAQ ke coronaviru – odkaz MŠMT ZDE

Distanční vzdělávání

Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy.

Prezenční výuka dotčených žáků přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání). Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání.

 • Dotčení žáci mají povinnost se distančně vzdělávat.
 • Škola přizpůsobí distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám žáků.
 • V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. Škola pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomni ve škole.

Metody a formy distanční výuky na ZŠ Kolovraty

Formy distanční výuky:

 1. synchronní výuka
 • Učitel je propojen s žáky prostřednictvím komunikační platformy Google Meet.
 • Třída je rozdělena do skupinek. Každá skupinka má jasně stanovené časy připojení.
 • Skupina v čase určeným závazným rozvrhem distanční výuky pracuje pod vedením učitele  na stejném/podobném úkolu.
 • Rozvrh časů připojení bude během dneška zveřejněn na webových stránkách v záložkách jednotlivých tříd.
 1. asynchronní výuka
 • Žáci pracují v jimi zvoleném čase vlastním tempem na jim zadaných úkolech a společně se v on-line prostoru nepotkávají.
 • Využívána pro tento druh práce bude zejména platforma Google Classroom k zadávání a odevzdávání úkolů, emailová komunikace prostřednictvím Google účtů žáků a emailových adres zákonných zástupců (u žáků 1. ročníků), webových stránek tříd a dále podpůrně využijeme vzdělávací portály.

Každý žák a pedagogický zaměstnanec školy má zřízen účet na doméně zskolovraty.cz. Pouze prostřednictvím tohoto účtu je možné využívat služby G-Suite (Classroom, Disk, Dokumenty). Zřizování a správu účtů zajišťuje lokální administrátor domény. Přihlašovací údaje žáka obdrží žák i jeho zákonný zástupce dne 13.10.2020 v obálce od TU.

Minimální rozsah synchronní výuky

Roč. M ČJ AJ Komunikační setkání Individ. konzultace, individuální čtení Ostatní předměty
1. 1x 20 min/skupinky po 5-7 ž. 1x 20 min/skupinky po 5-7 ž. 2x 20 min/ skupinky po 5-7 ž. dle individuálních potřeb jednotlivých žáků Prvouka v rámci komunikačního setkání
2. 2 x 25 min/skupinky po 7 -10 ž. 2x 25 min/skupinky po 7-10 ž. 1x 25 min/skupinky po 7-10 ž. 1 x 30 min/ skupinky po 17-10 ž. dle individuálních potřeb jednotlivých žáků Prvouka v rámci komunikačního setkání
3. 2x 30 min/skupinky po 7-10 ž. 2x 30 min/skupinky po 7-10 ž. 2x 30 min/skupinky po 7-10 ž. 1x 30 min/skupinky po 7-10 ž. dle individuálních potřeb jednotlivých žáků Prvouka v rámci komunikačního setkání
4. 3×30 min/skupinky po 10 -12 ž. 3×30 min/ skupinky po 10-12 ž. 3×30 min/skupinky po 10-12 ž. 1×30 min/skupinky po 10-12 ž. Konzultace ve stanovený den od do – dobrovolné připojování VL, PŘ

1x 30 min/ skup. po 10 ž.

5. 3×30 min/skupinky po 10-12 ž. 3×30 min/skupinky po 10-12 ž. 3×30 min/skupinky po 10-12 ž. 1×30 min/skupinky po 10-12 ž. Konzultace ve stanovený den od do – dobrovolné připojování VL, PŘ

1x 30 min/ skup. po 10 ž.

6. 3×30 min/skupinky po 10-12 ž. 3×30 min/skupinky po 10-12 ž. 3×30 min/skupinky po 10-12 ž. 1×30 min/skupinky po 10-12 ž. Konzultace ve stanovený den od do – dobrovolné připojování 1×30 min/ skup. po 10-12 ž.

F, Dě, Ze, Př

Školní jídelna

Nebude-li provoz školní jídelny (příp. výdejny) přerušen, školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Žáci pak mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat.

Školní družina

Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření školy, stanoví ředitelka školy úplatu poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu.

Kontakty

Odpovědná osoba školy v oblasti COVID 19: Miluše Doubravová: mdoubravova@zskolovraty.cz, tel. 604186724 (školní COVID linka)

 • Evidence případů případného výskytu COVID 19 u žáků či zaměstnanců školy
 • Evidence případů nařízené karantény u žáků či zaměstnanců školy
 • Sledování dodržování aktuálních opatření
 • Komunikace se zákonnými zástupci v oblasti COVID 19
 • Aktualizace informací školy ke COVID 19

Mgr. Vladimíra Reinerová
ředitelka školy