(zkladn varianta)

Zkladn kola Praha - Kolovraty  3.B  (Nov tpnka)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:40-13:25

 
P
o

 

KD
N

Aj
N

M
N

Cj
N

Pr
N

 

 

t

 

Cj
N

Pc
Ber

Hv
Pask

M
N

Cj
N

 

 
S
t

 

Cj
N

M
N

Aj
N

Tv
N

Tv
N

 

 

t

 

Cj
N

Pr
N

M
N

Aj
N

Cj
N

 

 
P

 

Cj
N

M
N

Cj
N

Vv
N

   

Zpracovno v systmu Bakali