základní škola Praha – Kolovraty

Hra na školu pro buducí prvňáčky se uskuteční ve dnech:

6.6.2018 od 16.30 – děti a rodiče
13.6.2018 od 16.30 – děti
v budově Albíny Hochové

Těšíme se na Vás!!!

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2018/19

Základní škola Praha-Kolovraty, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím ředitelky školy rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v Základní škole Praha-Kolovraty od školního roku 2018/19 u dětí s těmito registračními čísly:

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho obdržení (zveřejnění). Odvolání se podává prostřednictvím Základní školy Praha – Kolovraty, k Magistrátu hl. města Prahy – odboru školství.

1 SKOL 116/18 18 SKOL 135/18 35 SKOL 154/18 52 SKOL 172/18
2 SKOL 117/18 19 SKOL 136/18 36 SKOL 155/18 53 SKOL 173/18
3 SKOL 119/18 20 SKOL 137/18 37 SKOL 156/18 54 SKOL 174/18
4 SKOL 120/18 21 SKOL 138/18 38 SKOL 157/18 55 SKOL 175/18
5 SKOL 121/18 22 SKOL 139/18 39 SKOL 158/18 56 SKOL 176/18
6 SKOL 122/18 23 SKOL 141/18 40 SKOL 159/18 57 SKOL 118/18
7 SKOL 123/18 24 SKOL 142/18 41 SKOL 160/18 58 SKOL 177/18
8 SKOL 124/18 25 SKOL 143/18 42 SKOL 161/18 59 SKOL 178/18
9 SKOL 125/18 26 SKOL 144/18 43 SKOL 162/18 60 SKOL 179/18
10 SKOL 126/18 27 SKOL 145/18 44 SKOL 163/18 61 SKOL 180/18
11 SKOL 128/18 28 SKOL 146/18 45 SKOL 164/18 62 SKOL 181/18
12 SKOL 129/18 29 SKOL 147/18 46 SKOL 165/18 63 SKOL 182/18
13 SKOL 130/18 30 SKOL 148/18 47 SKOL 166/18 64 SKOL 183/18
14 SKOL 131/18 31 SKOL 149/18 48 SKOL 167/18 65 SKOL 184/18
15 SKOL 132/18 32 SKOL 150/18 49 SKOL 151/18 66 SKOL 185/18
16 SKOL 133/18 33 SKOL 152/18 50 SKOL 170/18 67       SKOL 168/18
17 SKOL 134/18 34 SKOL 153/18 51 SKOL 171/18 68       SKOL 217/18

V Praze dne 26. dubna 2018

Mgr. Vladimíra Reinerová
ředitelka školy

Dokument naleznete ZDE

 

Rezervace termínu k zápisu

Zákonní zástupci provedou registraci dítěte k zápisu v registračním systému přímo na webových stránkách školy (www.zskolovraty.cz). 

Rezervace termínu k zápisu je umístěna na hlavní straně webových stránek – pravá lišta. Tento systém bude aktivní od úterý 20. března 2018, uzavřen bude 15. dubna 2018.

POZOR!!!
Po zaregistrování Vám systém odešle e-mail s odkazem na potvrzení registrace. Registraci je potřeba do 60 minut potvrdit, jinak je termín opět uvolněn ostatním. Jakmile rezervaci potvrdíte, nevyplňujte formulář znovu.

Organizace zápisu – Informace k organizaci a průběhu zápisu

Termín konání zápisu v  Základní škole Praha- Kolovraty: 17. – 18. 4. 2018
Začátek zápisu:
vždy ve 14.00 hod.
Místo:
budova Mírová 57
Počet dětí, které je možné (s ohledem na kapacitu tříd) pro školní rok 2018/2019  přijmout do 1. tříd:
78

 Zápis bude probíhat v těchto fázích:

 1. a) neformální – motivační části se účastní pouze děti, jejichž rodiče souhlasí s přítomností dítěte u zápisu a jeho účastí na připravených činnostech. Motivační část sestává s plnění úkolů formou hry (putování s pejskem a kočičkou). Uložené úkoly se týkají schopností a dovedností, ze kterých lze orientačně posuzovat školní připravenost. Vlastní činnost pedagoga s dítětem trvá 20 minut. Zákonný zástupce dítěte může být přítomen na všech součástech zápisu.
 2. b) formální část – v průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky. Formální části se účastní opět pouze dítě, jehož zákonný zástupce s účastí dítěte u zápisu souhlasí.
 3. V průběhu formální části zákonný zástupce:
 • Odevzdá vyplněnou Žádost o přijetí k plnění povinné školní docházky.
 • V případě, že žádá o odklad povinné školní docházky dítěte, odevzdá žádost o odklad PŠD (zároveň se žádostí o přijetí k PŠD) včetně doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře či klinického psychologa.
 • Legitimuje se platným OP a předloží rodný list dítěte (dle § 36 odst. 4 správního řádu)
 • Cizí státní příslušníci předloží doklad o trvalém/přechodném pobytu.

Zákonný zástupce obdrží registrační číslo dítěte. Seznam registračních čísel přijatých dětí bude vyvěšen na webových stránkách školy do 14. dnů po konání zápisu. Rozhodnutí v listinné podobě vydáváme pouze na vyžádání.

Zákonný zástupce bude v průběhu zápisu informován, jak může do doby zahájení školní docházky dítěti pomoci v jeho dalším rozvoji.

Kritéria Základní školy Praha-Kolovraty pro přijímání žáků do 1. ročníku základního vzdělávání ve školním roce 2018/19

Ředitelka Základní školy Praha-Kolovraty stanovuje tato kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2018/19:

 1. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v městské části Praha-Kolovraty nebo Praha- Nedvězí.
 2. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části, jehož sourozenec se v Základní škole Praha-Kolovraty vzdělává.
 3. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části.
 4. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo hlavní město Praha.

V případě, že v jednom z kritérií, vyjma kritéria č. 1, nebude možno přijmout všechny uchazeče splňující dané kritérium, bude provedeno losování. K losování dojde mezi všemi uchazeči, kteří dané kritérium splňují. Losování proběhne za účasti ředitelky školy, zástupce zřizovatele školy a zástupce školské rady.

Platnost kritérií: od 21. února 2018

Obecně závazná vyhláška o školských obvodech základních škol na území h. m. Prahy ZDE

V Praze 21. února 2018

Mgr. Vladimíra Reinerová
ředitelka školy

Potřebné formuláře

 

Desatero pro rodiče ZDE.