základní škola Praha – Kolovraty

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

připomínáme, že Hra na školu se uskuteční v těchto termínech:

31.5. od 16.30
7.6. od 16.30
14.6. od 16.30

v budově školy K Poště.

Přiveďte děti na všechny termíny. S sebou jim dejte přezůvky a pastelky :-).
Těšíme se na Vás.

 

ROZHODNUTÍ o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2017/18

Základní škola Praha-Kolovraty, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím ředitelky školy rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v Základní škole Praha-Kolovraty od školního roku 2017/18 u dětí s těmito registračními čísly:

1. SKOL 257/17   23. SKOL 282/17   45. SKOL 303/17   67. SKOL 278/17
2. SKOL 258/17   24. SKOL 283/17   46. SKOL 304/17   68. SKOL 284/17
3. SKOL 259/17   25. SKOL 285/17   47. SKOL 305/17   69. SKOL 309/17
4. SKOL 260/17   26. SKOL 286/17   48. SKOL 306/17   70. SKOL 268/17
5. SKOL 261/17   27. SKOL 287/17   49. SKOL 307/17   71. SKOL 293/17
6. SKOL 262/17   28. SKOL 288/17   50. SKOL 308/17   72. SKOL 326/17
7. SKOL 263/17   29. SKOL 289/17   51. SKOL 310/17   73. SKOL 313/17-B
8. SKOL 264/17   30. SKOL 290/17   52. SKOL 311/17   74. SKOL 313/17-A
9. SKOL 265/17   31. SKOL 291/17   53. SKOL 312/17      
10. SKOL 266/17   32. SKOL 292/17   54. SKOL 314/17      
11. SKOL 267/17   33. SKOL 323/17   55. SKOL 315/17      
12. SKOL 269/17   34. SKOL 324/17   56. SKOL 316/17      
13. SKOL 270/17   35. SKOL 294/17   57. SKOL 317/17      
14. SKOL 272/17   36. SKOL 295/17   58. SKOL 318/17      
15. SKOL 273/17   37. SKOL 296/17   59. SKOL 319/17      
16. SKOL 274/17   38. SKOL 297/17   60. SKOL 320/17      
17. SKOL 275/17   39. SKOL 298/17   61. SKOL 328/17      
18. SKOL 276/17   40. SKOL 299/17   62. SKOL 321/17      
19. SKOL 277/17   41. SKOL 300/17   63. SKOL 322/17      
20. SKOL 279/17   42. SKOL 301/17   64. SKOL 340/17      
21. SKOL 280/17   43. SKOL 302/17   65. SKOL 346/17      
22. SKOL 281/17   44. SKOL 325/17   66. SKOL 271/17      

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho obdržení.

Odvolání se podává prostřednictvím Základní školy Praha – Kolovraty, k Magistrátu hl. města Prahy – odboru školství.

V Praze dne 4. května 2017
Mgr. Vladimíra Reinerová
Scan Rozhodnutí naleznete ZDE.

————————————————————————————————————

Upozorňujeme, že systém pro registraci dětí k zápisu bude aktivní do čtvrtka 13.4.2017 do 17.00 hod. Případné další registrace po tomto datu mohou být řešeny pouze telefonicky (267 712 795).

Rezervace termínu k zápisu

POZOR!!!
Po zaregistrování Vám systém odešle e-mail s odkazem na potvrzení registrace. Registraci je potřeba do 60 minut potvrdit, jinak je termín opět uvolněn ostatním.

Zápis do 1. tříd 2017

Dle §36 odst. 4 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017 je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Termín konání zápisu v  Základní škole Praha- Kolovraty: 18. – 20. 4. 2017
Začátek zápisu:
vždy ve 14, 00 hod.
Místo:
budova Mírová 57
Počet dětí, které je možné (s ohledem na kapacitu tříd) pro školní rok 2017/2018  přijmout do 1. tříd:
78

Zákonní zástupci provedou registraci dítěte k zápisu v registračním systému přímo na webových stránkách školy (www.zskolovraty.cz). Tento systém bude aktivní od 20. března 2017.

Zápis bude probíhat v těchto fázích:

 1. a) neformální – motivační části se účastní pouze děti, jejichž rodiče souhlasí s přítomností dítěte u zápisu a jeho účastí na připravených činnostech. Motivační část sestává z plnění úkolů formou hry (putování s Machem a Šebestovou). Uložené úkoly se týkají schopností a dovedností, ze kterých lze orientačně posuzovat školní připravenost. Vlastní činnost pedagoga s dítětem trvá 20 minut. Zákonný zástupce dítěte může být přítomen na všech součástech zápisu.
 2. b) formální část – v průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky. Formální části se účastní opět pouze dítě, jehož zákonný zástupce s účastí dítěte u zápisu souhlasí.
 3. V průběhu formální části zákonný zástupce:
 • Odevzdá vyplněnou žádost o přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky.
 • V případě, že žádá o odklad povinné školní docházky dítěte, odevzdá žádost o odklad  PŠD (zároveň se žádostí o přijetí k PŠD) včetně doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře či klinického psychologa.
 • Legitimuje se platným OP a předloží rodný list dítěte (dle § 36 odst. 4 správního řádu).
 • Cizí státní příslušníci předloží doklad o trvalém/přechodném pobytu.

Zákonný zástupce obdrží registrační číslo dítěte. Seznam registračních čísel přijatých dětí bude vyvěšen na webových stránkách školy do 14 dnů po konání zápisu. Rozhodnutí v listinné podobě vydáváme pouze na vyžádání.

Zákonný zástupce bude v průběhu zápisu informován, jak může do doby zahájení školní docházky dítěti pomoci v jeho dalším rozvoji.

Zápis do školy by měl být pro dítě i pro rodiče příjemným zážitkem, na který budou vzpomínat. My pro to uděláme maximum 🙂 . Nikoho nebudeme zkoušet, budeme si s dětmi hrát, kreslit a povídat. Těšíme se na Vás. 😀

V Praze, dne 7. 3. 2017
Mgr. Vladimíra Reinerová

Potřebné formuláře

 

 

Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníků pro školní rok 2017/18

Ředitelka Základní školy Praha-Kolovraty stanovuje tato kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2017/18:

 1. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v městské části Praha-Kolovraty (4 body).
 2. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části, jehož sourozenec se v Základní škole Praha-Kolovraty vzdělává (3 body).
 3. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části (2 body).
 4. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo hlavní město Praha (1 bod).

V případě, že v jednom z kritérií, vyjma kritéria č. 1, nebude možno přijmout všechny uchazeče splňující dané kritérium, bude provedeno losování. K losování dojde mezi všemi uchazeči, kteří dané kritérium splňují. Losování proběhne za účasti ředitelky školy, zástupce zřizovatele školy a zástupce školské rady.

V Praze dne 1. března 2017
Mgr. Vladimíra Reinerová
ředitelka školy

Desatero pro rodiče ZDE.