základní škola Praha – Kolovraty

Rezervace termínu k zápisu
Zákonní zástupci provedou registraci dítěte k zápisu v registračním systému přímo na webových stránkách školy (www.zskolovraty.cz). Rezervace termínu k zápisu je umístěna na hlavní straně webových stránek – pravá lišta. Tento systém bude aktivní od 18. března 2019, uzavřen bude 7. dubna 2019.
POZOR!!!
Po zaregistrování Vám systém odešle e-mail s odkazem na potvrzení registrace. Registraci je potřeba do 60 minut potvrdit, jinak je termín opět uvolněn ostatním. Jakmile rezervaci potvrdíte, nevyplňujte formulář znovu a opište si registrační číslo – kód, který Vám systém vygeneruje (následně budou v seznamech přijatých a nepřijatých zveřejňovány pouze tyto kódy žáků. Kód si zapište a uschovejte – bude dále sloužit jako unikátní kód žáka k identifikaci plateb).

DŮLEŽITÉ INFORMACE K ZÁPISU:

KDY

9.4. – 10.4.2019

ZAČÁTEK

14.00 hod.

MÍSTO

budova školy MÍROVÁ 57

 

Počet dětí, které je možné (s ohledem na kapacitu tříd) pro školní rok 2019/2020 přijmout do 1. tříd: 78

Kritéria pro přijetí

1.

Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v městské části Praha-Kolovraty nebo Praha-Nedvězí.

2.

Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části, jehož sourozenec se v již základní škole Praha-Kolovraty vzdělává.

3.

Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části.

4.

Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo hlavní město
Praha.

 

V případě, že v jednom z kritérií, vyjma kritéria č. 1, nebude možno přijmout všechny uchazeče splňující dané kritérium, bude provedeno losování. K losování dojde mezi všemi uchazeči, kteří dané kritérium splňují. Losování proběhne za účasti ředitelky školy, zástupce zřizovatele školy a zástupce školské rady.

Platnost kritérií: od 1. února 2019

Rezervace termínu k zápisu

Zákonní zástupci provedou registraci dítěte k zápisu v registračním systému přímo na webových stránkách školy (www.zskolovraty.cz). Rezervace termínu k zápisu je umístěna na hlavní straně webových stránek – pravá lišta. Tento systém bude aktivní od 18. března 2019, uzavřen bude 7. dubna 2019.

POZOR!!!
Po zaregistrování Vám systém odešle e-mail s odkazem na potvrzení registrace. Registraci je potřeba do 60 minut potvrdit, jinak je termín opět uvolněn ostatním. Jakmile rezervaci potvrdíte, nevyplňujte formulář znovu a opište si kód, který Vám systém vygeneruje
(následně budou v seznamech přijatých a nepřijatých zveřejňovány pouze tyto kódy žáků. Kód si zapište a uschovejte – bude dále sloužit jako unikátní kód žáka k identifikaci plateb).

Fáze zápisu

1.

Neformální – motivační část: účastní se pouze děti, jejichž rodiče souhlasí s přítomností dítěte u zápisu a jeho účastí na připravených činnostech. Motivační část sestává s plnění úkolů formou hry (putování se zvířátky z Madagaskaru). Uložené úkoly se týkají schopností a dovedností, ze kterých lze orientačně posuzovat školní připravenost. Vlastní činnost pedagoga s dítětem trvá 20 minut. Zákonný zástupce dítěte může být přítomen na všech součástech zápisu.

2.

Formální část: v průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky (formulář obdržíte u zápisu). Formální části se účastní opět pouze dítě, jehož zákonný zástupce s účastí dítěte u zápisu souhlasí.

Průběh formální části zápisu

 

Zákonný zástupce odevzdá vyplněnou žádost o přijetí dítěte k plnění povinné školní
docházky.

 

V případě, že žádá o odklad povinné školní docházky dítěte, odevzdá žádost o odklad (zároveň se žádostí o přijetí k PŠD) včetně doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře či klinického psychologa.

 

Zákonný zástupce se legitimuje platným OP a předloží rodný list dítěte (dle § 36 odst. 4 správního řádu)

 

Cizí státní příslušníci předloží doklad o trvalém/přechodném pobytu.

 

 

Zákonný zástupce obdrží registrační číslo – unikátní kód dítěte. Seznam registračních čísel – kódů přijatých dětí bude vyvěšen na webových stránkách školy do 14 dnů po konání zápisu. Rozhodnutí v listinné podobě vydáváme pouze na vyžádání.

 

Zákonný zástupce bude v průběhu zápisu informován, jak může do doby zahájení školní docházky dítěti pomoci v jeho dalším rozvoji.

Zákonné zástupce (dále jen rodiče) upozorňujeme, že na základě zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mají rodiče právo zastupovat dítě při právních jednáních, ke kterým není právně způsobilé. Rodiče jsou povinní si vzájemně sdělit vše podstatné, co se týká dítěte a jeho zájmů. Při právním jednání vůči dítěti, které není způsobilé ve věci samostatně právně jednat, postačí k jednání jen jeden z rodičů jako zákonný zástupce dítěte, který bude jednat s třetí stranou (školou). Jedná-li jeden z rodičů v záležitosti dítěte sám vůči třetí osobě (škole), tak ta je v dobré víře, má se za to, že jedná se souhlasem druhého rodiče.

Věk dítěte
6 let k 31. 8. 2019 dítě narozené od 1. září 2012 do 31. 8. 2013
pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního  roku

5 let k 31. 8. 2019


Pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato, pokud zákonný zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření :
dosáhne-li  věku 6 let od 1. 9. do 31.12. 2019:zákonný zástupce doloží 1 VYJÁDŘENÍ –  Školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)
dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2020:zákonný zástupce doloží 2 VYJÁDŘENÍ – Školského poradenského zařízení + odborného (dětského) lékaře dítěte

V Praze 20. února 2019

Mgr. Vladimíra Reinerová
ředitelka školy

aktualizováno