základní škola Praha – Kolovraty

Rezervace termínu k zápisu

Zákonní zástupci provedou registraci dítěte k zápisu v registračním systému přímo na webových stránkách školy (www.zskolovraty.cz). 

Rezervace termínu k zápisu je umístěna na hlavní straně webových stránek – pravá lišta. Tento systém bude aktivní od úterý 20. března 2018, uzavřen bude 15. dubna 2018.

POZOR!!!
Po zaregistrování Vám systém odešle e-mail s odkazem na potvrzení registrace. Registraci je potřeba do 60 minut potvrdit, jinak je termín opět uvolněn ostatním. Jakmile rezervaci potvrdíte, nevyplňujte formulář znovu.

Organizace zápisu – Informace k organizaci a průběhu zápisu

Termín konání zápisu v  Základní škole Praha- Kolovraty: 17. – 18. 4. 2018
Začátek zápisu:
vždy ve 14.00 hod.
Místo:
budova Mírová 57
Počet dětí, které je možné (s ohledem na kapacitu tříd) pro školní rok 2018/2019  přijmout do 1. tříd:
78

 Zápis bude probíhat v těchto fázích:

 1. a) neformální – motivační části se účastní pouze děti, jejichž rodiče souhlasí s přítomností dítěte u zápisu a jeho účastí na připravených činnostech. Motivační část sestává s plnění úkolů formou hry (putování s pejskem a kočičkou). Uložené úkoly se týkají schopností a dovedností, ze kterých lze orientačně posuzovat školní připravenost. Vlastní činnost pedagoga s dítětem trvá 20 minut. Zákonný zástupce dítěte může být přítomen na všech součástech zápisu.
 2. b) formální část – v průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky. Formální části se účastní opět pouze dítě, jehož zákonný zástupce s účastí dítěte u zápisu souhlasí.
 3. V průběhu formální části zákonný zástupce:
 • Odevzdá vyplněnou Žádost o přijetí k plnění povinné školní docházky.
 • V případě, že žádá o odklad povinné školní docházky dítěte, odevzdá žádost o odklad PŠD (zároveň se žádostí o přijetí k PŠD) včetně doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře či klinického psychologa.
 • Legitimuje se platným OP a předloží rodný list dítěte (dle § 36 odst. 4 správního řádu)
 • Cizí státní příslušníci předloží doklad o trvalém/přechodném pobytu.

Zákonný zástupce obdrží registrační číslo dítěte. Seznam registračních čísel přijatých dětí bude vyvěšen na webových stránkách školy do 14. dnů po konání zápisu. Rozhodnutí v listinné podobě vydáváme pouze na vyžádání.

Zákonný zástupce bude v průběhu zápisu informován, jak může do doby zahájení školní docházky dítěti pomoci v jeho dalším rozvoji.

Kritéria Základní školy Praha-Kolovraty pro přijímání žáků do 1. ročníku základního vzdělávání ve školním roce 2018/19

Ředitelka Základní školy Praha-Kolovraty stanovuje tato kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2018/19:

 1. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v městské části Praha-Kolovraty nebo Praha- Nedvězí.
 2. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části, jehož sourozenec se v Základní škole Praha-Kolovraty vzdělává.
 3. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části.
 4. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo hlavní město Praha.

V případě, že v jednom z kritérií, vyjma kritéria č. 1, nebude možno přijmout všechny uchazeče splňující dané kritérium, bude provedeno losování. K losování dojde mezi všemi uchazeči, kteří dané kritérium splňují. Losování proběhne za účasti ředitelky školy, zástupce zřizovatele školy a zástupce školské rady.

Platnost kritérií: od 21. února 2018

Obecně závazná vyhláška o školských obvodech základních škol na území h. m. Prahy ZDE

V Praze 21. února 2018

Mgr. Vladimíra Reinerová
ředitelka školy

Potřebné formuláře

 

Desatero pro rodiče ZDE.