základní škola Praha – Kolovraty

Hra na školu

Vážení rodiče našich budoucích prvňáčků,
máme pro Vaše děti připravenou Hru na školu, na které si vyzkouší práci ve třídě s budoucími spolužáky a s paní učitelkou.

Hra na školu proběhne ve dvou termínech – 5.6. a 12.6.2019 vždy od 16.30 v budově K Poště 450/07

5.6.2019 dostanete od třídní učitelky několik základních informaci k nástupu do školy, následně ponecháte děti cca 30 min ve třídě s paní učitelkou samotné.
12.6.2019 pouze přivedete děti do školy a 30-45 min ponecháte ve třídě s paní učitelkou.

Co s sebou: přezůvky a dobrou náladu 🙂

MOC SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

 

ROZHODNUTÍ o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2019/20

po náhradním termínu zápisu ke dni 30.4.2019

kód
1. 19122000
2. 19072700

 

ROZHODNUTÍ o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2019/20

Základní škola Praha-Kolovraty, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím

ředitelky školy rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v Základní škole Praha-Kolovraty od školního roku 2019/20 dětí s unikátními

kód viz níže

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho obdržení (zveřejnění). Odvolání se podává prostřednictvím Základní školy Praha-Kolovraty,

k Magistrátu hl. města Prahy – odboru školství.

kód kód kód
1. 19050500 26. 19011400 51. 19062400
2. 19082700 27. 19061700 52. 19062100
3. 19082500 28. 19062000 53. 19082702
4. 19041100 29. 19060100 54. 19012901
5. 19073100 30. 19071900 55. 19031102
6. 19090900 31. 19101100 56. 19031101
7. 19012900 32. 19071500 57. 19090500
8. 19122200 33. 19092500 58. 19031100
9. 19053100 34. 19092800 59. 19082701
10. 19081600 35. 19050200 60. 19083100
11. 19060600 36. 19080700 61. 19050900
12. 19022700 37. 19121300 62. 19060400
13. 19040100 38. 19100700 63. 19060500
14. 19071100 39. 19020300 64. 19061200
15. 19121800 40. 19102400 65. 19012100
16. 19012400 41. 19071800 66. 19072200
17. 19121100 42. 19070200 67. 19011700
18. 19051700 43. 19052300 68. 19123000
19. 19110900 44. 19100800 69. 19072600
20. 19083000 45. 19050100 70. 19071901
21. 19052000 46. 19111700 71. 19041400
22. 19020400 47. 19010600 72. 19060700
23. 19092700 48. 19062700 73. 19061900
24. 19112700 49. 19020100 74. 19052301
25. 19112900 50. 19102900

V Praze dne 17.dubna 2019

Mgr. Vladimíra Reinerová
ředitelka školy

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE K ZÁPISU:

KDY

9.4. – 10.4.2019

ZAČÁTEK

14.00 hod.

MÍSTO

budova školy MÍROVÁ 57

 

Počet dětí, které je možné (s ohledem na kapacitu tříd) pro školní rok 2019/2020 přijmout do 1. tříd: 78

Kritéria pro přijetí

1.

Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v městské části Praha-Kolovraty nebo Praha-Nedvězí.

2.

Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části, jehož sourozenec se v již základní škole Praha-Kolovraty vzdělává.

3.

Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části.

4.

Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo hlavní město
Praha.

 

V případě, že v jednom z kritérií, vyjma kritéria č. 1, nebude možno přijmout všechny uchazeče splňující dané kritérium, bude provedeno losování. K losování dojde mezi všemi uchazeči, kteří dané kritérium splňují. Losování proběhne za účasti ředitelky školy, zástupce zřizovatele školy a zástupce školské rady.

Platnost kritérií: od 1. února 2019

Rezervace termínu k zápisu

Zákonní zástupci provedou registraci dítěte k zápisu v registračním systému přímo na webových stránkách školy (www.zskolovraty.cz). Rezervace termínu k zápisu je umístěna na hlavní straně webových stránek – pravá lišta. Tento systém bude aktivní od 18. března 2019, uzavřen bude 7. dubna 2019.

POZOR!!!
Po zaregistrování Vám systém odešle e-mail s odkazem na potvrzení registrace. Registraci je potřeba do 60 minut potvrdit, jinak je termín opět uvolněn ostatním. Jakmile rezervaci potvrdíte, nevyplňujte formulář znovu a opište si kód, který Vám systém vygeneruje
(následně budou v seznamech přijatých a nepřijatých zveřejňovány pouze tyto kódy žáků. Kód si zapište a uschovejte – bude dále sloužit jako unikátní kód žáka k identifikaci plateb).

Fáze zápisu

1.

Neformální – motivační část: účastní se pouze děti, jejichž rodiče souhlasí s přítomností dítěte u zápisu a jeho účastí na připravených činnostech. Motivační část sestává s plnění úkolů formou hry (putování se zvířátky z Madagaskaru). Uložené úkoly se týkají schopností a dovedností, ze kterých lze orientačně posuzovat školní připravenost. Vlastní činnost pedagoga s dítětem trvá 20 minut. Zákonný zástupce dítěte může být přítomen na všech součástech zápisu.

2.

Formální část: v průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky (formulář obdržíte u zápisu). Formální části se účastní opět pouze dítě, jehož zákonný zástupce s účastí dítěte u zápisu souhlasí.

Průběh formální části zápisu

 

Zákonný zástupce odevzdá vyplněnou žádost o přijetí dítěte k plnění povinné školní
docházky.

 

V případě, že žádá o odklad povinné školní docházky dítěte, odevzdá žádost o odklad (zároveň se žádostí o přijetí k PŠD) včetně doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře či klinického psychologa.

 

Zákonný zástupce se legitimuje platným OP a předloží rodný list dítěte (dle § 36 odst. 4 správního řádu)

 

Cizí státní příslušníci předloží doklad o trvalém/přechodném pobytu.

 

 

Zákonný zástupce obdrží registrační číslo – unikátní kód dítěte. Seznam registračních čísel – kódů přijatých dětí bude vyvěšen na webových stránkách školy do 14 dnů po konání zápisu. Rozhodnutí v listinné podobě vydáváme pouze na vyžádání.

 

Zákonný zástupce bude v průběhu zápisu informován, jak může do doby zahájení školní docházky dítěti pomoci v jeho dalším rozvoji.

Zákonné zástupce (dále jen rodiče) upozorňujeme, že na základě zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mají rodiče právo zastupovat dítě při právních jednáních, ke kterým není právně způsobilé. Rodiče jsou povinní si vzájemně sdělit vše podstatné, co se týká dítěte a jeho zájmů. Při právním jednání vůči dítěti, které není způsobilé ve věci samostatně právně jednat, postačí k jednání jen jeden z rodičů jako zákonný zástupce dítěte, který bude jednat s třetí stranou (školou). Jedná-li jeden z rodičů v záležitosti dítěte sám vůči třetí osobě (škole), tak ta je v dobré víře, má se za to, že jedná se souhlasem druhého rodiče.

Věk dítěte
6 let k 31. 8. 2019 dítě narozené od 1. září 2012 do 31. 8. 2013
pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního  roku

5 let k 31. 8. 2019


Pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato, pokud zákonný zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření :
dosáhne-li  věku 6 let od 1. 9. do 31.12. 2019:zákonný zástupce doloží 1 VYJÁDŘENÍ –  Školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)
dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2020:zákonný zástupce doloží 2 VYJÁDŘENÍ – Školského poradenského zařízení + odborného (dětského) lékaře dítěte

V Praze 20. února 2019

Mgr. Vladimíra Reinerová
ředitelka školy

aktualizováno