základní škola Praha – Kolovraty

1. Třídní učitel (v jeho nepřítomnosti zástupce ředitelky nebo ředitelka školy) musí být do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka informován o důvodu nepřítomnosti žáka (např. chybí-li žák v pátek, je rodič povinen omluvit ho do neděle. Jinak nebude v souladu se školským zákonem tato nepřítomnost omluvena).

Omlouvání žáků je možno provést:

  •  e-mailem přímo TU nebo na  reditel@zskolovraty
  • telefonicky přímo TU nebo na 267 712 795, 267 711 445

Pokud žák není ve škole bez omluvy 3 dny, vyzve ředitel školy zákonného zástupce, aby doložil důvod nepřítomnosti. Pokud tak zákonný zástupce neučiní, ředitelka školy neprodleně kontaktuje příslušný odbor sociálně právní ochrany dítěte. Pokud není absence řádně omluvena, může být žákovi snížen stupeň z chování.

2. Absence žáka se zapisuje do žákovské knížky. Jednodenní absenci může omluvit rodič, prarodič, popř. sourozenec starší 18 let, přičemž má škola právo požadovat potvrzení absence zákonným zástupcem. Lékařské potvrzení bude vyžadováno třídním učitelem pouze v případě častých absencí. Zákonní zástupci informují o nepřítomnosti žáka nejpozději do tří kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka osobně, písemně nebo telefonicky. Škola může ve výjimečných případech požadovat potvrzení ošetřujícího lékaře, toto potvrzení je však pouze součástí omluvenky, kterou vydává zákonný zástupce žáka.

3. O uvolnění žáků z vyučování na 1 hodinu rozhoduje vyučující učitel daného předmětu, na 1 – 2 dny třídní učitel, na více dní pouze ředitelka školy a to na základě písemné žádosti rodičů a doporučení třídního učitele.

Vícedenní omluvenku naleznete ZDE.

V průběhu vyučování bude žák uvolněn pouze na písemnou žádost zákonného zástupce (popř. může žáka jeho zákonný zástupce po předchozí domluvě s pedagogem vyzvednout).