základní škola Praha – Kolovraty

 1. Provozní doba školní družiny (ŠD):
  • ranní družina od 6:30 hodin – 7:40 hodin
  • odpolední družina od 11:40 hodin – 17:00 hodin
 2. Školní družina je určena především mladším dětem ze ZŠ Kolovraty.
 3. Pokud bude zájem ze strany rodičů kapacitu ŠD převyšovat, budou zveřejněna kritéria přijímání žáků do ŠD.
 4. ŠD (ranní i odpolední) pro svou činnost využívá třídy v nové  budově školy Na Parkánu. Od školního roku 2015/16 budou tři oddělení umístěna v budově školy Albíny Hochové 1 (kontejnerové třídy). Rozpis umístění jednotlivých oddělení bude vyvěšen na dveřích školy K Poště 450/7.
 5. Žák je přijímán do ŠD na základě oboustranně a přesně vyplněného zápisního lístku. Odhlášení žáka ze ŠD je možné pouze písemně s datem a podpisem rodičů.
 6. Odchody žáků ze ŠD se řídí zápisem v zápisním lístku. V případě požadované změny pouze písemnou žádostí rodičů s čitelným uvedením jména dítěte, datem, časem a podpisem rodičů. Ze ŠD může být dítě vyzvednuto pouze osobou zapsanou na zápisním lístku nebo v Zápisníku ŠD.
 7. V případě samostatného odchodu žáka na kroužek a zpět z  kroužku je opět nutný písemný zápis rodičů do zápisního lístku. Dále je nutné, aby rodiče písemně sdělili vychovatelce každou změnu – odhlášení z kroužku, odvolání hodiny, změnu času. Dále nebude možné, aby dítě vyzvedla ze ŠD osoba, kterou pověříte k vyzvednutí dítěte jednorázově přes telefon, sms nebo email. Dítě bude předáno pouze osobě, která je uvedena v zápisním lístku.
 8. Při individuálním odchodu dítěte na kroužek mimo budovu ŠD, bude čas odchodu na kroužek považován za čas odchodu dítěte ze ŠD, přičemž je nutné přesně vyspecifikovat, zda dítě odchází samo či v doprovodu. Od této chvíle není škola za dítě zodpovědná. Příchod dítěte zpět do školní družiny je možný pouze v doprovodu dospělé osoby, která dítě osobně předá vychovatelce ŠD.
 9. Z důvodu programu ŠD je možné si dítě vyzvednout po obědě před jídelnou, nebo od 14 hodin ve školní družině, popřípadě na hřišti Na Parkánu.
 10. Na začátku školního roku jsou žáci seznámeni s pravidly bezpečného chování ve školní družině. V průběhu roku jsou žáci opět opakovaně poučováni o pravidlech bezpečného chování při konkrétní činnosti. Od dětí je vyžadována kázeň a dodržování pravidel.
 11. Žák může být ze ŠD i vyloučen. Důvodem vyloučení je soustavné a úmyslné porušování kázně a pořádku, ohrožování zdraví a bezpečnosti ostatních dětí, nerespektování pokynů vychovatelky, svévolné opuštění družiny.
 12. Přihlášený žák má právo zúčastnit se všech akcí pořádaných ŠD, o kterých budou rodiče včas informováni. Pokud bude žák v průběhu akce ŠD, či při příchodu a odchodu z akce, porušovat pravidla slušného a bezpečného chování, může být vrácen zpět do ŠD nebo mu nebude umožněno zúčastnit se další akce ŠD.
 13. Přechody žáků ze školy do jídelny a z jídelny do ŠD zajišťují vždy pedagogičtí pracovníci školy. Odpovědnost vychovatelek za žáky končí ve chvíli, kdy žák se zákonným zástupcem v určenou dobu opouští školní družinu.
 14. Ranní družina končí 7:40 hodin, kdy jsou žáci z budovy školy v ul. K Poště a Albíny Hochové posláni do svých tříd a žáci z budovy školy v Mírové ulici odváděni do této budovy. Příjem dětí do ranní družiny končí v 7:30 hod.
 15. Pitný režim je zajišťován ve spolupráci s rodiči, kteří dodají sirup do ŠD.
 16. Dítě dostává na požádání vodu se šťávou do vlastní přinesené lahvičky.
 17. Konzultace rodičů s vychovatelkami mohou probíhat při vyzvedávání dětí nebo je možné domluvit si předem s vychovatelkou / vedoucí vychovatelkou schůzku. Dále je možné psát na email: druzina@zskolovraty.cz
 18. Pokud se vyskytne závažnější problém, vychovatelky vždy ihned informují rodiče.
 19. Zákonný zástupce žáka je povinen vyzvednout své dítě ze ŠD nejpozději do 17:00 hodin. Při nesplnění této povinnosti, postupuje vychovatelka takto:                                                                                                                                                           – uvědomí vedení školy, snaží se kontaktovat rodiče dítěte a do jejich příjezdu čeká s dítětem v budově školy. Pokud budou rodiče dlouhodobě nedostupní, opět uvědomí vedení školy a dále policii ČR a orgán sociálně právní ochrany.
 20. ŠD neodpovídá za drahé předměty přinesené dětmi z domova (viz Školní řád).
 21. Není povoleno nosit nebezpečné předměty do ŠD (zbraně, zábavnou pyrotechniku, ostré předměty) viz Školní řád.
 22. Žáci mohou použít vlastní mobilní telefon se svolením vychovatelky pouze za účelem volání rodičům. Žáci nemohou v ŠD používat mob. telefon ke hrám, k natáčení spolužáků (viz Školní řád) atd.
 23. Školné 250 Kč/měsíc, platí rodiče převodem na účet školy, nebo trvalým příkazem do 10. dne placeného měsíce na účet ZŠ Kolovraty vedené u ČS a.s. pobočka Uhříněves

Platební údaje:

 • č. ú. 292297319/0800
 • var. symbol – unikátní kód
 • do sdělení pro příjemce uvádějte třídu, jméno a příjmení dítěte
 • je žádoucí zadat příkaz na 10 měsíců á 250 Kč
 • platba je možná i jednorázově na celý školní rok 2500 Kč

Kontakty:

 • budova K Poště, do kabinetu: 272 681 985, mobil: 605 742  201
 • budova Albíny Hochové: 222 365 479, mobil 704 435 372

Mgr. Vladimíra Reinerová
ředitelka školy