základní škola Praha – Kolovraty

6 Únor

Olympiáda z anglického jazyka

Dům dětí a mládeže Praha 10 Vás zve na olympiádu z anglického jazyka konanou dne 1.3.2019 od 15 do 17 hodin v klubu 803. Olympiáda bude rozdělena do dvou kategorií, každá kategorie dostane písemný test, čtení a prostor pro samostatné mluvení. Našim dětem se tím nabízí možnost vyzkoušet si znalosti získané z hodin anglického jazyka a využít je v praxi.

Děti, které se zúčastní, doprovodí paní učitelka Kotzyová.

Zájemci o akci se mohou přihlásit na e-mailu mkotzyova@zskolovraty.cz. Do přihlášky, prosím, uveďte jméno, příjmení a třídu.

14 Leden

Pozdrav z lyžařského zájezdu

Naši lyžaři si užívají nádherné zimy se vším, co k ní patří; sněžením, závějemi, sluncem, větrem a  se spoustou pěkně upravených sjezdovek. Více fotografií ZDE (pro přehrání videí otevřete poslední 3 položky v novém okně)

3 Leden

Jednotná přijímací zkouška a přihlášky na SŠ

Podání přihlášky na SŠ

Pro první kolo přijímacího řízení podává uchazeč přihlášku nejpozději 1. března 2019. V případě oborů s talentovými zkouškami je termín stanoven na dřívější datum – 30. listopadu 2018. Uchazeč (resp. jeho zákonný zástupce) podává přihlášku vždy přímo řediteli střední školy. Ten pak zajistí přepis údajů o uchazečích do informačního systému Centra, čímž uchazeče přihlásí k jednotné přijímací zkoušce.

Přihlášky budou vytištěny přímo Základní školou Praha-Kolovraty v systému Bakaláři:

  • zákonný zástupce předá třídní učitelce formulář se jménem žáka a přesným názvem a adresou škol v pořadí 1. a 2.
  • vytištěnou přihlášku škola předá zákonným zástupcům
  • zákonný zástupce si sám zajistí podání přihlášky na příslušnou SŠ
  • zároveň s přihláškou vystaví základní škola uchazeči o studium tzv. zápisní lístek, který v případě přijetí ke studiu odevzdá uchazeč (zákonný zástupce) škole, na které nastoupí ke studiu

Další dotazy zodpoví Mgr. Jana Pavlisová – zástupkyně ředitelky školy – tel. 267711794, jpavlisova@zskolovraty.cz

Termín a místo konání jednotných testů

Termíny konání jednotných přijímacích zkoušek jsou stanoveny odlišně pro konání zkoušky do víceletých gymnázií a pro konání zkoušky do čtyřletých oborů vzdělávání. Termíny jednotné přijímací zkoušky 2019 – ve formátu PDF

Samotný čas konání jednotných testů je stanoven tzv. Jednotným zkušebním schématem, který vyhlásí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do 15. ledna. Uchazeči konají jednotné testy přímo na školách, na které podali přihlášky ke studiu. Podal-li uchazeč přihlášku na dvě různé střední školy, koná testy v prvním termínu na škole uvedené v přihlášce v prvním pořadí, v druhém termínu pak na škole uvedené v druhém pořadí. Proto je důležité uvádět na obou podávaných přihláškách školy vždy ve stejném pořadí, aby nedošlo ke shodě termínů.

Pořadí, v jakém uchazeč uvede na přihlášce školy, má vliv pouze na stanovení místa konání zkoušek. V žádném případě se nejedná o určení preference jedné školy před druhou!

V případě, že se uchazeč hlásí navíc i na obor Gymnázium se sportovní přípravou (GSP) a dále např. na dvě jiné školy bez talentové zkoušky, koná v jednom z termínů jednotnou přijímací zkoušku vždy na GSP. V takovém případě pak na jedné z „nesportovních“ škol sice jednotné testy fyzicky nekoná, výsledky se ale do přijímacího řízení standardně počítají.

Obsah a podoba jednotných testů

Jednotná přijímací zkouška se skládá ze dvou didaktických testů: z předmětu český jazyk a literatura a z předmětu matematika a její aplikace. Jednotné přijímací testy nebudou obsahovat nic, co by bylo nad rámec RVP ZV pro jednotlivé ročníky vzdělávání. K jejich úspěšnému absolvování by proto mělo stačit dobré zvládnutí učiva základní školy. Specifikace požadavků k jednotlivým testům jsou ke stažení zde.

Varianty testů jsou různé pro čtyřleté obory vzdělání (včetně oborů nástavbového studia), pro šestiletá gymnázia a pro osmiletá gymnázia. Maximální možný počet dosažených bodů v didaktických testech z matematiky i českého jazyka a literatury je 50 bodů. Minimální hranice úspěšnosti není centrálně stanovena, školy si kritéria pro přijetí stanovují samy v rámci kritérií pro přijetí.

Povolenými pomůckami při konání testů je pouze modře či černě píšící propisovací tužka (nelze používat gumovací pera či fixky), u matematiky navíc obyčejná tužka a rýsovací potřeby. Jakékoli slovníky, Pravidla českého pravopisu, kalkulačka či matematicko-fyzikální tabulky jsou u zkoušek zakázané.

Didaktický test z ČJL trvá 60 minut, z matematiky 70 minut. Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami mají mít časový limit pro konání testů prodloužen.

Pro získání představy o formální podobě didaktických testů a úloh je možné využít testy z minulých let, které naleznete pod záložkou Testová zadání k procvičování.

Úpravy podmínek přijímacího řízení

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami (např. uchazeči s poruchami učení či zdravotně postižení nebo znevýhodnění uchazeči), kteří spolu s přihláškou odevzdají doporučení školského poradenského zařízení, mají možnost konat jednotné testy v uzpůsobených podmínkách. Na úpravu přijímacího řízení mají za podmínek stanovených právními předpisy nárok také uchazeči vzdělávající se dlouhodobě v zahraničí. Bližší informace k této problematice naleznete pod záložkou Úpravy podmínek PŘ. Podrobné informace naleznete na:

https://www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2019-1404035540.html

2 Leden

Státní vlajka

Moc prosíme toho, kdo si k vítání nového roku zapůjčil státní vlajku z držáku na budově školy Mírová, aby ji laskavě vrátil.

Předem děkujieme 🙂

18 Prosinec

Dětská univerzita

  1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy  nabízí žákům 3. – 5. tříd 1. stupně základní školy v letním semestru akademického roku 2018-2019 přednášky v rámci projektu Dětská univerzita. Účast v projektu je bezplatná.

 

Přihlášení bude probíhat pouze elektronicky: http://detskauniverzita.lf3.cuni.cz,

Přihlašování bude spuštěno 18. 12. 2018 ve 14:00 hodin. Přijato bude prvních 28 dětí.

 

Podrobnější informace najdete na webu fakulty: https://www.lf3.cuni.cz/

17 Prosinec

Schůzka pro rodiče účastníků lyžařského pobytu

Schůzka rodičů dětí, které jedou na lyžařský pobyt do Pece pod Sněžkou, se bude konat ve čtvrtek 3. 1. 2019 v 17:00 hod. ve třídě 4. B.

Vzhledem k materiálům, které je nezbytné podepsat a odevzdat, je přítomnost nutná!

Prosím přinést:

  • potvrzení o seřízení lyží
  • lékařské osvědčení ( může být z loňska)

Děkuji za pochopení a přeji krásné Vánoce.

M.Kotzyová – vedoucí zájezdu