základní škola Praha – Kolovraty

Koncepce výuky anglického jazyka ve školním roce  2018/2019.

 

1. třída        –

2. třída       1 hodina týdně – Happy House 2

3. třída       3 hodiny týdně – Happy Street 1

4. třída       3 hodiny týdně – Happy Street 2

5. třída       3 hodiny týdně – Project 1

Kroužky:

 • 1. třída: Kroužek angličtiny pro začátečníky  – Happy House 1
  Děti se hravou formou seznámí s postavičkami učebnice Happy House I, na kterou navazují ve druhé třídě. V tomto kroužku jsou vřele vítáni i rodiče, kteří se mohou kdykoliv dostavit a dívat se nebo se učit s námi.
 • Novinkou v tomto roce bude program podporovaný EU pro děti od 2.třídy, zaměřený na komunikaci a výuku jiných předmětů a témat v anglickém jazyce. Kroužek bude zdarma v délce 90 minut. Je však omezen početně na 12 dětí.
 • 3. – 4. třída: Kroužek angličtiny pro pokročilé – Postupně se seznámíme s učebnicí Sky 1 a  Discovery 1. Scénky a soutěživé hry budou zaměřeny zejména na komunikaci a znalost slovíček.
 • Přípravka pro děti, které budou pokračovat na gymnáziu. Setkáme se s James Blondem a Miss Moneyhoney z učebnice Sky 1 a 2. Vedle hraní scének si zkusíme i  přečíst něco zajímavého v originále! Následovat bude intenzivní příprava na zkoušky, seznámení s typy testů, strategií práce s testy a nejčastějšími chytáky. Zařadíme i práci na počítači s on-line programy Projectu I.

 

Doplňující možnosti:

 • Přípravný kroužek na zkoušky Cambridge English
  Cambridge English je série motivujících testů, které zábavným způsobem prověřují jazykové dovednosti dětí již od 1. stupně. Testy obsahují zajímavá témata, která dětem umožní aktivnější komunikaci v anglickém jazyce. Každé dítě, které absolvuje test Cambridge English YLE, obdrží certifikát.
  K dispozici jsou tři testy: Starters, Movers a Flyers. Tyto stupně náročnosti ukazují dítěti jasnou cestu k postupnému zlepšení se v angličtině. Zkoušky obsahují čtyři jazykové dovednosti (čtení, psaní, poslech a konverzaci). V nabízeném kroužku budou děti plněním zábavných činností připravovány a motivovány na úspěšné splnění těchto testů.
 • Knihovna

Žáci mají možnost zapůjčit si knížky v angličtině. Škole se podařilo získat určité (omezené)  množství knížek pro děti v anglickém jazyce, které učitelé využívají při výuce zejména při práci s nadanými žáky.

 

Informace k učebnicím:

Učebnice Happy Street 1 a Happy Street 2 rozvíjí v dětech studijní dovednosti nutné pro současné i budoucí učení. Kladou důraz na všechny čtyři základní řečové dovednosti – mluvení, poslech, čtení a psaní. Každá lekce je založena na nějakém novém místě z ulice, které poskytuje bohatý, ale známý kontext pro jazykové učivo. Žáci používají materiály, které jsou zábavné, různorodé a vhodně odrážejí zájmy a skutečné zkušenosti dětí, seznamují se s užitečnou slovní zásobou, vazbami a jazykovými funkcemi. Vedeme žáky k tomu, aby byli schopni jednoduše v angličtině komunikovat ústně i písemně o sobě a o tématech probraných v učebnici.

Project 1 si klade za cíl uvést angličtinu do života v rámci strukturovaného učebního prostředí. Jazykové učivo je prezentováno a procvičováno v realistickém a motivujícím kontextu a tím jsou žáci vedeni k použití svých jazykových znalostí a dovedností ve třídě i mimo ni. Využívá projektové práce, která vede žáky k používání angličtiny kreativním a imaginativním způsobem, ale přitom upevňuje nově osvojené gramatické učivo a slovní zásobu. Učebnice je také zaměřena na kulturu – tak pomáhá žákům najít propojení mezi jazykem a skutečným životem. Různé oblasti života v Británii i ostatních anglicky mluvících zemích na stranách s reáliemi, které jsou v učebnici pravidelně zařazeny, vedou žáky ke zkoumání rozdílů a porovnávání s jejich vlastním kulturním zázemím.

Je velice důležité zapojit do vzdělávacího procesu dětí také jejich rodiče, protože podpora a povzbuzování od rodičů jsou klíčovým prvkem ovlivňující učení dětí mladšího školního věku. Doufáme, že děti doma zazpívají písničky a předvedou některé říkanky a že si vezmou domů některé svoje práce, aby se na ně rodiče mohli podívat. Navíc by děti měly být schopné rodičům vyprávět o tom, co v hodinách angličtiny dělají. Rodiče by měli dbát na to, aby si děti doma pravidelně procvičovaly slovní zásobu, čtení textů i psaní krátkých vět. Výslovnost by děti měly být schopné si zapamatovat z výuky.

Za metodické sdružení AJ
RNDr. Michaela Kotzyová

Zdroj: Metodické příručky k Happy Street 1,2 a k Project 1.