základní škola Praha – Kolovraty

Koncepce výuky anglického jazyka ve školním roce  2019/2020.

 

1. třída        –

2. třída       1 hodina týdně – Happy House 2

3. třída       3 hodiny týdně – Happy Street 1

4. třída       3 hodiny týdně – Happy Street 2

5. třída       3 hodiny týdně – Explore Together 3

Kroužky:

  • Angličtina pro páté třídy + příprava na přijímací zkoušky (Čt 14:00-15:30)

V první části lekce se děti budou věnovat gramatickým jevům a seznámení se s různými druhy testů. Ve druhé polovině se zaměříme na hry, scénky, písničky a četbu časopisu R&R. Hodiny postavené na        prožitku, zábavě a hravosti vede paní učitelka Kotzyová.

 

Informace k učebnicím:

Učebnice Happy Street 1 a Happy Street 2 rozvíjí v dětech studijní dovednosti nutné pro současné i budoucí učení. Kladou důraz na všechny čtyři základní řečové dovednosti – mluvení, poslech, čtení a psaní. Každá lekce je založena na nějakém novém místě z ulice, které poskytuje bohatý, ale známý kontext pro jazykové učivo. Žáci používají materiály, které jsou zábavné, různorodé a vhodně odrážejí zájmy a skutečné zkušenosti dětí, seznamují se s užitečnou slovní zásobou, vazbami a jazykovými funkcemi. Vedeme žáky k tomu, aby byli schopni jednoduše v angličtině komunikovat ústně i písemně o sobě a o tématech probraných v učebnici.

Je velice důležité zapojit do vzdělávacího procesu dětí také jejich rodiče, protože podpora a povzbuzování od rodičů jsou klíčovým prvkem ovlivňující učení dětí mladšího školního věku. Doufáme, že děti doma zazpívají písničky a předvedou některé říkanky a že si vezmou domů některé svoje práce, aby se na ně rodiče mohli podívat. Navíc by děti měly být schopné rodičům vyprávět o tom, co v hodinách angličtiny dělají. Rodiče by měli dbát na to, aby si děti doma pravidelně procvičovaly slovní zásobu, čtení textů i psaní krátkých vět. Výslovnost by děti měly být schopné si zapamatovat z výuky.

Za metodické sdružení AJ
RNDr. Michaela Kotzyová

Zdroj: Metodické příručky k Happy Street 1,2 a k Explore Together 3.

 

Dopis rodičům žáků 5.tříd:

Vážení rodiče,
letos bude vaše dítě pokračovat v učení se angličtiny s učebnicí Explore Together 3. Jak už název naznačuje, děti budou v každé hodině zkoumat a objevovat nové věci, a to jim pomůže rozvíjet jejich znalost angličtiny. Prostřednictvím příběhů, písniček, zajímavých témat a textů se děti budou nejen učit anglicky, ale také se seznámí s životem ve Velké Británii a v dalších zemích světa.
Rodičovská podpora a povzbuzení jsou pro každé dítě neocenitelné a pomáhají mu s inspirací a motivací ke školní práci. Vyzvěte své dítě, aby vám ukazovalo to, co ve škole probírali. Mohou to být vypracovaná cvičení v učebnici a v pracovním sešitě nebo vám může vyprávět o příbězích a zazpívat písničky, které se učili. Pro rodiče je také připravena webová stránka, kde najdete řadu dobrých rad, jak dítěti pomáhat s učením angličtiny. (www.oup.com/elt/oxfordparents)
Během tohoto roku se vaše dítě seznámí s tématy, jako jsou např. popisování lidí a míst, určování směrů, koníčky, rutinní činnosti a mnoho dalších. Naučí se novou mluvnici a slovní zásobu týkající se těchto témat. Prostřednictvím motivačních cvičení si prohloubí své znalosti i z dalších předmětů, např. z přírodovědy, výtvarné výchovy a zeměpisu.
Doma nebo na výletech vybízejte své dítě, aby hledalo cokoli anglického kolem sebe, aby shromažďovalo předměty, které jsou anglické nebo na sobě mají napsáno něco v angličtině. To mu pomůže vnímat angličtinu jako skutečný způsob komunikace.
Další novinkou bude možnost odběru anglického časopisu R&R (více na první třídní schůzce).
Předem vám děkuji za zapojení se do procesu učení vašeho dítěte.
S pozdravem,
RNDr. Michaela Kotzyová / učitelka angličtiny